Certifikáty a licencie

  • Certifikát poistenia zodpovednosti
  • Certifikát EN ISO 9001:2008
  • Licencia - medzinárodná preprava tovaru
  • Politika kvality

  • Certifikát EN ISO 9001:2008
  • členstvo v združení medzinárodných automobilových dopravcov - ČESMAD SLOVAKIA
  • poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa dohody CMR do výšky 233.000,- € pre každé vozidlo do celej Európy
  • odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR SR 311/1996 Z. z.
  • finančná spôsobilosť dopravcu v súlade so Smernicou Európskeho spoločenstva
  • pravidelné odborné školenie osádok vozidiel, manžérov dopravy, administratívy